Hizmet Ağımız

Hizmet Ağımız

İşe Giriş Muayenesi

İşe giriş / periyodik muayene formu (eski adıyla ağır ve tehlikeli işler raporu), yetkili işyeri hekimi tarafından doldurulmaktadır.

6331 Sayılı Kanun Kapsamında ilgili İşveren;

a) Çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar

b) Aşağıdaki hallerde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak zorundadır:

1) İşe girişlerinde.
2) İş değişikliğinde.
3) İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri halinde.
4) İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla.

HEMOGRAM (TAM KAN SAYIMI)

Hemogram testi, SWELAB ALFA model kan sayım cihazımız ile çalışılmaktadır.Tam kan sayımı ile akyuvar sayımı, alyuvar ve kan pulcukları sayımı; ayrıca hemoglobin ve hematokrit değerleri ölçülür. Anemi ve diğer hematolojik hastalıklar, enfeksiyon, kanama bozuklukları, alerjik durumların değerlendirilmesinde yararlıdır.

AKCİĞER GRAFİSİ

Akciğer Grafisi çekimlerimizde FUJIFILM CR Yüksek Çözünürlüklü Röntgen Cihazı kullanılmaktadır. Röntgen teknisyenimiz tarafından çekilen grafiler Radyoloji Uzmanımız tarafından değerlendirilerek raporlanmaktadır.

Akciğer filmleri, iş yerindeki solunum yolları ve akciğerleri etkileyebilecek gaz, toz, duman ve kimyasal şartlar karşısında çalışanların maruz kaldıkları akciğer kanseri ve akciğer hastalıklarına yakalanma riski yüksektir. Bu risk sonradan tedavisi zor veya imkansız olabilecek hastalıklara yakalanma risklerinin değerlendirilebilmesi amacıyla uygulanır.

SOLUNUM FONKSİYON TESTİ

Solunum Fonksiyon Testi (SFT), MIR MINISPIR model cihazımızla SFT eğitim sertifikalı hemşiremiz tarafından çekilerek, Göğüs Hastalıkları Uzmanımız tarafından onaylanmaktadır. SFT, akciğerlerin kapasitesini ve fonksiyonel durumunu objektif olarak ölçmeye yarayan bir tanı yöntemidir.

ODYOMETRİ (İŞİTME TESTİ)

İşitme testi, uygun izolasyonu yapılmış özel kabinde, AMPLİVOX240 model cihazımızla Odyometri Teknisyenimiz tarafından çekilmektedir. Test sonuçları Kulak Burun Boğaz Uzmanı tarafından değerlendirilerek raporlanmaktadır.

İnsan kulağının duyabileceği ses frekans aralığı 20 Hz –20000 Hz dir. İnsan kulağı 0,0002-2000dyne/cm2’lik basınçlara yanıt verebilen bir organdır. Normal yetişkin bir insan 16 Hz’den 20000 Hz ‘e kadar olan frekans bölgelerindeki sesleri işitebilir. Orta ve yüksek frekanslarda ki sesleri duyma yeteneği ilerleyen yaşla birlikte azalır.

Maruziyet sınır değerleri: (LEX, 8saat) = 87 dB(A).

ELEKTROKARDİYOGRAFİ(EKG)

Elektrokardiyografi (EKG), kurumumuzda MEDWELT CM1200B model 12 Kanallı Elektrokardiyograf cihazı ile çekilerek, Kardiyoloji Uzmanımız tarafından raporlanmaktadır. EKG, kalp kasının ve sinirsel iletim sisteminin çalışmasını incelemek üzere kalpte meydana gelen elektriksel faaliyetin kaydedilmesidir. Kalp hastalıklarının tanısında yardımcı olmaktadır.

PORTÖR MUAYENESİ

Portör denilen taşıyıcılar hastalığı bulaştırabilme özelliğinde olan ancakkendileri hastalık belirtilerini gösteremeyen kişilerdir.

* Gaita Kültürü (Salmonella ve Shigella yönünden)
* Dışkının mikroskobik incelenmesi ( Entamoeba, histolytica kistleri, giardialamblia kistleri ve helmint yumurtaları yönünden)
* Boğaz ve Burun Kültürü (Staphylococcus aureus yönünden) 
* Akciğer Grafisi ( Tüberküloz yönünden)

BİYOKİMYASAL KAN TESTLERİ

* Karaciğer fonksiyon testleri (ALT, AST, GGT)

* Böbrek fonksiyon testleri (BUN, KREATİNİN)

* Kan grubu tayini

HEPATİT – HIV TARAMASI

Hepatit karaciğer iltihaplanması olarak tanılandırılabilir. Birçok sebebe bağlı olarak oluşabileceği gibi en sık ve tehlikeli olan virüsler yoluyla oluşan hastalıktır.

Hepatit tarama testleri ile;

* Hepatit A, hepatit B, hepatit C geçirip geçirmediğiniz,
* Geçirmişseniz bağışıklık durumunuz
* Aşıya ihtiyaç durumunuz
* Taşıyıcılık durumunuz
* Hastalığın kronik seyir durumu anlaşılır.
* HIV, AIDS’e yol açan virüs tipidir. Anti-HIV testi ile tayin edilir.

TAM İDRAR TETKİKİ

Tam idrar tetkiki, kurumumuzda direkt mikroskobi ile laboratuvar teknisyenimiz tarafından incelenmektedir.

İdrar yollarında enfeksiyon gibi durumların araştırılmasında ayrıca idrar yolları ve böbrekte taş olup olmadığının araştırılmasında kullanılır.

KANDA VE İDRARDA AĞIR METAL TAYİNİ

Ağır metaller paneli, kan veya idrarda spesifik, potansiyel olarak toksik metallerin miktarını tayin eden bir grup testtir. Endüstriyel kesimde çalışan kişilerin çalıştıkları ortamda toksik maddeye maruziyetinin tespiti amacıyla yapılır.

* İdrarda kurşun,
* İdrarda fenol,
* İdrarda hippürik asit,
* Kanda kurşun tayini

GENEL FİZİKİ MUAYENE

Sağlık testlerine tabi tutulan kişiler uzman doktorumuz tarafından genel fiziki muayeneye alınır ve bu muayenede hastanın kapsamlı anamnezi yanı sıra fiziki muayenesi de yapılır.